* Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości 

* Dostosowanie ksiąg do potrzeb sprawozdawczości Międzynarodowej (MSR i GAAP)

* Opracowanie i mapowanie planu kont zgodnie z raportowaniem Korporacyjnym

* Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów

* Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

* Export, Import, WDT, WNT, Podatek Akcyzowy, INTRASTAT, JPK      

* Konsolidacja sprawozdań finansowych

* Stworzenie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont

* Kompleksowa sprawozdawczość finansowa

* Wyprowadzanie zaległości księgowych

* Opracowanie procesów i procedur księgowych

* Czynny udział przy badaniu sprawozdań finansowych, równie grup kapitałowych i zagranicznych audytorów

* Roczna sprawozdawczość finansowa dla potrzeb konsolidacji grupowej - Audit Pack/Consolidation Pack

* Czynny udział przy wszelkiego rodzaju kontrolach organów państwowych

* Doradztwo i profesjonalny consulting ww. zakresie

pozostała obsługa

finanse, zarządzanie i doradztwo

obsługa księgowa

* Kompleksowe i fachowe wsparcie przy zakładaniu nowego podmiotu gospodarczego

* Przeprowadzenie wszystkich czynności rejestracyjnych i aktualizacyjnych

* Wdrożenie i przeprowadzenie procesu przekształcenia podmiotu gospodarczego

* Pozyskanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń, licencji i zezwoleń

* Wdrożenie systemów i procesów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych

* Wyprowadzanie zaległości finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych

* Czynne uczestnictwo w procesie pozyskania środków finansowych

* Doradztwo w zakresie inwestycji i zastosowania narzędzi finansowych

* Controling i sprawozdawczość grupowa wraz z przeprowadzeniem konsolidacji na szczeblu lokalnym

* Czynny udział w kontaktach z zagranicznymi jednostkami nadrzędnymi

* Wsparcie w badaniu i kontroli wewnętrznej podmiotów gospodarczych

* Wsparcie przy wdrożeniu wszelkich procesów i procedur związanych z finansami podmiotu

* Bieżące raportowanie, planowanie i budżetowanie

* Raportowanie zgodnie z potrzebami zarządu

* Analiza i kontrola finansowa poszczególnych procesów zachodzących w jednostce

* Wsparcie w budowaniu dobrego wizerunku firmy 

Accounting &Tax Solutions

Biuro Rachunkowe

obsługa kadrowo-płacowa

* Prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników


* Nadzór nad kompletnością akt osobowych oraz ich audyt

* Ewidencja urlopów i aktualności badań lekarskich

* Sporządzanie umów o pracę, zlecenie i o dzieło jak również aneksów

* Doradztwo w zakresie polityki kadrowej podmiotu

* Opracowanie i wdrożenie wszelkich regulaminów kadrowo-personalnych

* Nadzór i koordynowanie prawidłowości budowani procesów kadrach w podmiocie

* Doradztwo w zakresie postępowania wobec kadry pracowniczej

* Sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń dla pracowników i innych wymaganych dokumentów

* Organizacja szkoleń BHP i PPOŻ zgodnie z obowiązującymi przepisami

* Czynny udział w procesach kontrolnych organów państwowych

* Kalkulacja i rachuba płac

* Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz członków ich rodzin do ZUS

* Dostarczanie informacji kadrowo płacowych według potrzeb danej jednostki dla celów rachunkowych i zarządczych

* Sprawozdawczość do GUS, US, ZUS i PFRON, PPK

* Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych

* Sporządzanie rachunków do umów zlecenia i o dzieło

* Kompleksowe doradztwo i optymalizacja w ww. zakresie.

* Nowoczesne i mobilne narzędzia pracy umożliwiające bieżący przepływ informacji  

* Raportowanie według zasad międzynarodowych (MSR, IFRS, GAAP, internal reporting) - usługi księgowe

* Raportowanie dla potrzeb zarządu spółki

* Raportowanie krótko i długookresowe

* Planowanie i budżetowanie

* Raporty tygodniowe – typu cash flow

* Doradztwo finansowe i inwestycyjne

* Pomoc w pozyskaniu środków na finansowanie bieżącej działalności podmiotu

* Pomoc w pozyskaniu środków na finansowanie inwestycji

* Optymalizacja zysków finansowych

* Fachowe wsparcie przy budowaniu strategii inwestycyjnej

* Doradztwo podatkowe

* Doradztwo w zakresie budowy bezpieczeństwa podatkowego

* Wdrażanie innowacyjnych narzędzi finansowych typu cashpool, netting, hedging itp.

* Koordynowanie i nadzorowanie skomplikowanych procesów refinansowania posiadanych narzędzi fajansowych

* Zarządzanie finansami i ryzykiem finansowym

* Wdrożenie procedur kontroli finansowej i oceny ryzyka finansowego

* Negocjacje i doradztwo w zakresie wyboru instytucji bakowych, ubezpieczeniowych i finansowych