Finanse, Zarządzanie i Doradztwo:

 • Raportowanie według zasad międzynarodowych (IFRS, GAAP, internal reporting)
 • Raportowanie dla potrzeb zarządu spółki
 • Raportowanie krótko i długookresowe
 • Planowanie i budżetowanie
 • Raporty tygodniowe – typu cash flow
 • Doradztwo finansowe i inwestycyjne
 • Pomoc w pozyskaniu środków na finansowanie bieżącej działalności podmiotu
 • Pomoc w pozyskaniu środków na finansowanie inwestycji
 • Optymalizacja zysków finansowych oraz obciążeń podatkowych
 • Fachowe wsparcie przy budowaniu strategii inwestycyjnej
 • Doradztwo podatkowe i optymalizacja podatkowa
 • Doradztwo w zakresie budowy bezpieczeństwa podatkowego
 • Wdrażanie innowacyjnych narzędzi finansowych typu cashpool, netting, hedging itp.
 • Koordynowanie i nadzorowanie skomplikowanych procesów refinansowania posiadanych narzędzi fajansowych
 • Zarządzanie finansami i ryzykiem finansowym
 • Wdrożenie procedur kontroli finansowej i oceny ryzyka finansowego
 • Negocjacje i doradztwo w zakresie wyboru instytucji bakowych, ubezpieczeniowych i finansowych

Accounting & Tax Solutions - Biuro Rachunkowe 

Pozostała obsługa:

 • Kompleksowe i fachowe wsparcie przy zakładaniu nowego podmiotu gospodarczego
 • Przeprowadzenie wszystkich czynności rejestracyjnych i aktualizacyjnych
 • Wdrożenie i przeprowadzenie procesu przekształcenia podmiotu gospodarczego
 • Pozyskanie wszelkiego rodzaju zaświadczeń, licencji i zezwoleń
 • Wdrożenie systemów i procesów finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych
 • Wyprowadzanie zaległości finansowo-księgowych i kadrowo-płacowych
 • Czynne uczestnictwo w procesie pozyskania środków finansowych
 • Doradztwo w zakresie inwestycji i zastosowania narzędzi finansowych
 • Controling i sprawozdawczość grupowa wraz z przeprowadzeniem konsolidacji na szczeblu lokalnym
 • Czynny udział w kontaktach z zagranicznymi jednostkami nadrzędnymi
 • Wsparcie w badaniu i kontroli wewnętrznej podmiotów gospodarczych
 • Wsparcie przy wdrożeniu wszelkich procesów i procedur związanych z finansami podmiotu
 • Bieżące raportowanie, planowanie i budżetowanie
 • Raportowanie zgodnie z potrzebami zarządu
 • Analiza i kontrola finansowa poszczególnych procesów zachodzących w jednostce
 • Wsparcie w budowaniu dobrego wizerunku firmy 

Obsługa Kadrowo Płacowa

 • Prowadzenie akt osobowych zatrudnionych pracowników
 • Nadzór nad kompletnością akt osobowych oraz ich audyt
 • Ewidencja urlopów i aktualności badań lekarskich
 • Sporządzanie umów o pracę, zlecenie i o dzieło jak również aneksów
 • Doradztwo w zakresie polityki kadrowej podmiotu
 • Opracowanie i wdrożenie wszelkich regulaminów kadrowo-personalnych
 • Nadzór i koordynowanie prawidłowości budowani procesów kadrach w podmiocie
 • Doradztwo w zakresie postępowania wobec kadry pracowniczej
 • Sporządzanie świadectw pracy, zaświadczeń dla pracowników i innych wymaganych dokumentów
 • Organizacja szkoleń BHP i PPOŻ zgodnie z obowiązującymi przepisami
 • Czynny udział w procesach kontrolnych organów państwowych
 • Kalkulacja i rachuba płac
 • Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz członków ich rodzin do ZUS
 • Dostarczanie informacji kadrowo płacowych według potrzeb danej jednostki dla celów rachunkowych i zarządczych
 • Sprawozdawczość do GUS, US, ZUS i PFRON
 • Sporządzanie rocznych deklaracji podatkowych
 • Sporządzanie rachunków do umów zlecenia i o dzieło
 • Kompleksowe doradztwo i optymalizacja w ww. zakresie.
 • Nowoczesne i mobilne narzędzia pracy umożliwiające bieżący przepływ informacji  

Obsługa księgowa:

 • Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z Ustawą o Rachunkowości 
 • Dostosowanie ksiąg do potrzeb sprawozdawczości Międzynarodowej
 • Opracowanie i mapowanie planu kont zgodnie z raportowaniem Korporacyjnym
 • Podatkowa Książka Przychodów i Rozchodów
 • Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych
 • Export, Import, WDT, WNT, Podatek Akcyzowy, INTRASTAT        
 • Konsolidacja sprawozdań finansowych
 • Stworzenie polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
 • Kompleksowa sprawozdawczość finansowa
 • Wyprowadzanie zaległości księgowych
 • Opracowanie procesów i procedur księgowych
 • Czynny udział przy badaniu sprawozdań finansowych, równie grup kapitałowych i zagranicznych audytorów
 • Roczna sprawozdawczość finansowa dla potrzeb konsolidacji grupowej - Audit Pack/Consolidation Pack
 • Czynny udział przy wszelkiego rodzaju kontrolach organów państwowych
 • Doradztwo i profesjonalny consulting ww. zakresie